Agenda

  • Er staat niets op de kalender.
Bekijk de hele agenda

Recente reacties

Er zijn geen reacties.

Nieuwsbrief

Uw e-mailadres:

Aanmelden
Afmelden

Lees de nieuwsbrief

Vereniging » Spelregels

Spelregelwijzigingen IKF per 1 juli 2010
De Internationale Korfbal Federatie heeft onlangs enkele wijzingen in de spelregels vastgesteld. Deze nieuwe spelregels of aanpassingen op de spelregels treden per 1 juli 2010 in werking.

Wat is er veranderd?
Bestand 2 bevat een overzicht met wat er is veranderd ten opzichte van de laatste uitgave van het spelregelboek van 1 juli 2008. Een aantal wijzigingen zijn zeer ingrijpend, zoals bijvoorbeeld
1. het nemen van de vrije worp,
2. verdedigd doelen en
3. het nemen van de spelhervatting bij dameskorfbal.
Verder zijn er nog enkele kleine wijzigingen die betrekking hebben op een betere formulering van de bestaande spelregels.
Bestand 3 bevat aanpassingen aan de toelichtende tekst.

Spelregelboek
Bestand 1 is een PDF-bestand met daarin de nieuwe inhoud van het spelregelboek zoals dat geldt per 1 juli 2010.

Bestand 1
Bestand 2
Bestand 3

Spelregelwijzigingen IKF per 1 juli 2008
De IKF heeft een aantal spelregelwijzigingen vastgesteld. Zij treden op 1 juli 2008 in werking. Op verzoek van het Algemeen Bestuur heeft de Werkgroep Regelingen de Engelse tekst vertaald, zijn de “Aandachtspunten 2008-2009″ opgesteld, waarin aan de wijzigingen aandacht wordt besteed, is er een inlegvel voor het spelregelboekje (uitgave 2007) gemaakt en zijn de “vragen en antwoorden, de nieuwe spelregels van 2007 betreffende” geactualiseerd.
Deze stukken worden medio juli verstuurd naar de verenigingen, scheidsrechters, beoordelaars, scheidsrechterswerkgroepen, docenten, NKTV, NKSV e.d. Tevens zijn ze inmiddels op de KNKV-site geplaatst.
De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

  1. het nemen van de vrije worp (achter het strafworppunt; het plaatsen van een voet naar voren is niet meer toegestaan; de bal dient eerst vrij in de lucht te zijn geweest; de spelers bij de paal dienen opzij van de paal te staan en het is verboden een voet tussen de benen van een andere speler te plaatsen);
  2. het verbod om de bal met been of voet aan te raken (alleen de knie en de lichaamsdelen daaronder tellen);
  3. voor het topkorfbal (gemengd) kan geregeld worden dat elke speelhelft aan het eind een zuivere speeltijd van maximaal vijf minuten krijgt;
  4. wanneer uit het verdedigingsvak of rechtstreeks uit een spelhervatting of een vrije worp wordt gescoord (hetgeen verboden is) wordt de spelhervatting niet meer genomen op de plaats van de scorende speler, maar onder de korf;
  5. al dan niet lopen met de bal vanuit stilstaande positie;
  6. het gebruik van de schotklok in het topkorfbal (gemengd) is nu in de spelregels geregeld;
  7. bij het nemen van een strafworp is het niet alleen verboden de grond tussen de paal en het strafworppunt te raken, maar ook het strafworppunt zelf.

Korfbal en spelregels – Deel 1 (door Jannes Wageman)
In elk clubblad wil ik vanaf heden proberen de spelregels voor zowel ouders, toeschouwers en jeugdleden op een zo eenvoudige en duidelijke manier uit te leggen. Mocht er iemand zijn die mij wil helpen om een bepaalde spelregel duidelijk en eenvoudig toe te lichten, neem dan even contact met mij op.

Algemeen
Korfbal wordt gespeeld door jongens en meisjes samen in 2 vakken door 2 verschillende teams. Een team bestaat uit 4 jongens en 4 meisjes. In elk vak staan van elk team 2 jongens en 2 meisjes. Je hebt een aanvalsvak en een verdedigingsvak. In het aanvalsvak moet je proberen een doelpunt te maken en in het verdedigingsvak moet je proberen dit te voorkomen. Een meisje mag alleen een meisje verdedigen en een jongen mag alleen een jongen verdedigen. Afhankelijk in welke leeftijdscategorie je speelt wordt er van vak gewisseld. In het schema op de volgende bladzijde kun je zien wanneer elke leeftijdscategorie wisselt van vak. Bij de jongste jeugd heb je ook nog 1-vakskorfbal. Dit houdt in dat je op 1 korf bij balbezit moet proberen een doelpunt te maken en bij balverlies op de andere korf moet proberen dit te voorkomen. Bij 1-vakskorfbal bestaat een team uit 4 kinderen.

Leeftijdscategorieën
Bij korfbal heb je verschillende leeftijdscategorieën. Hoe oud je in een bepaalde categorie mag zijn, hoe hoog de korf is, met wat voor bal je speelt, hoe groot het veld is en hoe lang je speelt kun je in het schema op de volgende pagina zien. Ik wil toch een kleine toelichting geven op de gemiddelde leeftijd en maximale leeftijd in een bepaalde leeftijdscategorie. Als voorbeeld neem ik de D-jeugd. Het korfbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Hoe oud je bent op 1 oktober bepaalt je leeftijd voor het hele seizoen. Als je nu bij de D-jeugd kijkt, zie je dat de gemiddelde leeftijd van een D-ploeg 9,1 tot en met 11 jaar is en dat je maximaal 12 jaar mag zijn. Dit houdt dus in dat wanneer je op 1 oktober al 13 jaar bent je niet meer in de D-ers mag spelen. Als je 12 jaar bent op 1 oktober mag je dus in de D-ers spelen maar moet er in jouw team ook iemand van 10 jaar meedoen. Dus om in de D-ers te spelen mag je 12 jaar zijn op 1 oktober maar mag je team samen niet ouder zijn dan 88 jaar.

Speelveld
Anders dan bij onder andere tennis en voetbal tellen de lijnen niet mee met het veld. Dit houdt in dat wanneer je met een voet op of buiten de lijn staat en je de bal raakt, de tegenpartij de bal krijgt en een ingooibal van achter de lijn mag nemen. Ook wanneer jij gooit en de bal de zijlijn of achterlijn raakt of buiten het veld de grond (in de zaal ook de muur) raakt krijgt de tegenpartij een ingooibal. Wel mag je als je afzet binnen de lijnen buiten de lijnen springen en een bal die buiten de lijnen de grond nog niet heeft geraakt weer terug in het veld gooien. Dit moet je wel doen voordat je zelf de grond raakt. Ook mag je dus vanuit je eigen vak in het andere vak springen en voordat je de grond raakt de bal in het andere vak naar een teamgenoot tikken.

Korfbal en spelregels – Deel 2 (door Jannes Wageman)
In het vorige clubblad heb ik aangekondigd dat ik deze keer o.a. aandacht zou besteden aan het wisselen en lopen met de bal. Op dat moment wist ik nog niet dat het KNKV had besloten om per 1 juli a.s. met nieuwe spelregels te gaan spelen. Naast enkele spelregelwijzigingen, o.a. voetbal, zal de grootste wijziging zijn hoe een overtreding wordt bestraft. De huidige vrije bal zal vervangen worden door een spelhervatting of een vrije worp. De strafworp en sprongbal (scheidsrechtersworp) blijven wel gehandhaafd. Het leek mij verstandig om in dit clubblad vooral aan de wijzigingen aandacht te besteden. In het volgende clubblad zal ik dan specifieke spelregels proberen uit te leggen met de betreffende sancties.

Vanaf 1 juli wordt er onderscheid gemaakt tussen lichte, zware en zeer zware overtredingen. Deze overtredingen kunnen bestraft worden met een spelhervatting, vrije worp en strafworp. Ook kan een scheidsrechter in een bepaalde situatie een sprongbal geven.

Sprongbal (scheidsrechtersworp)
Wanneer de scheidsrechter niet kan bepalen welke partij de bal moet hebben, geeft hij een sprongbal. Meestal gebeurt dit wanneer 2 spelers gelijktijdig de bal bemachtigen. De scheidsrechter kiest dan van elk team 1 speler, die ongeveer even groot zijn, gooit de bal tussen deze 2 spelers omhoog en de spelers proberen dan de bal te vangen of naar een medespeler te tikken. De spelers die niet door de scheidsrechter zijn gekozen, staan 2½ meter van de spelers die de het sprongduel uitvoeren. Wanneer de aanvaller de bal bemachtigt mag hij, wanneer hij niet wordt verdedigd, meteen doelen. Het is dus voor de verdediger belangrijk om voor het sprongduel al tussen de tegenstander en de korf in te staan.

Strafworp
Overtredingen die nu worden bestraft met een strafworp worden vanaf 1 juli ook bestraft met een strafworp. Dit zijn onder andere overtredingen waardoor een doelkans verloren gaat en herhaalde overtredingen. Wat wel wijzigt ten opzichte van nu is dat de afstand tussen de paal en de achterkant van de strafworpstip 2½ meter bedraagt en de strafworp achter de stip moet worden genomen. Wanneer de strafworpnemer de strafworpstip raakt of tussen de strafworpstip en de paal de grond raakt voordat de bal los is, krijgt de verdedigende partij een spelhervatting.

Vrije worp
Bij een zware overtreding door de verdediger kent de scheidsrechter een vrije worp toe. Vanaf 1 juli worden alle vrije worpen genomen vanaf de strafworpstip. De nemer van de vrije worp raakt met een voet de strafworpstip. Zowel de afstand tussen de nemer alsmede de onderlinge afstand van de medeaanvallers blijft gehandhaafd (2½ meter). De afstand tussen de nemer en de overige spelers wordt gemeten vanaf de strafworpstip. Dus niet vanaf de voeten. Voorbeeld: als de nemer met zijn achterste voet de strafworpstip raakt en zijn voorste voet zover mogelijk naar de korf plaatst, mag je dus gewoon naast de paal staan. De verdedigers mogen in komen lopen op het moment dat de bal is bewogen en mogen dan de bal vangen of wegtikken. Uit een vrije worp mag niet direct worden gedoeld.

Spelhervatting
Een spelhervatting wordt door de scheidsrechter toegekend bij een lichte overtreding. Op de plaats waar de overtreding plaats vindt wordt de spelhervatting genomen. Ook een uitbal en een ingooibal zijn spelhervattingen. De bal moet 2½ meter, gemeten over de grond hebben afgelegd voordat iemand de bal mag raken. Dus ook de verdediger mag nu niet binnen deze afstand de bal raken. Raakt een verdediger in de verdediging de bal binnen de afstand, dan krijgt de aanvallende partij vervolgens een vrije worp. Raakt de aanvallende partij de bal binnen de afstand dan krijgt de verdedigende partij een spelhervatting. Bij een spelhervatting geldt dat je geen afstand hoeft te nemen (je mag dus binnen 2½ meter staan), echter je mag op geen enkele manier het gooien van de bal belemmeren en de bal raken. Uit een spelhervatting mag niet direct worden gedoeld. Overtredingen door de ploeg die in balbezit is worden altijd bestraft met een spelhervatting.

Lichte overtredingen door verdedigers
Dit zijn vooral onbewuste overtredingen en worden bestraft met een spelhervatting. Voorbeelden hiervan zijn onopzettelijk de bal met je been of voet raken, met een knie of liggend op de grond de bal raken, licht lichamelijk contact waardoor je voordeel krijgt. Ook iets te zwaar het gooien moeilijk maken wordt bestraft met een spelhervatting.

Zware overtredingen door verdedigers
Dit zijn overtredingen waarbij geen scoringskans verloren gaat en die wel het aanvalsspel behoorlijk beïnvloeden en dus worden bestraft met een vrije worp. Voorbeelden hiervan zijn de bal uit de handen slaan, de tegenstander duwen of vasthouden of afhouden.

Herhaalde overtredingen
Bij zowel lichte als zware overtredingen geldt dat wanneer dezelfde speler de overtreding vaker maakt de scheidsrechter dit bestraft met een strafworp. Afhankelijk van de soort overtreding is het aantal keren bepalend. In de praktijk zal dit inhouden dat dit per niveau en per scheidsrechter zal verschillen. In jeugdkorfbal zal hier anders mee worden omgegaan dan bij eerste teams. Bij eerste teams zal waarschijnlijk bij de 2e keer de bal uit de handen slaan een strafworp volgen, terwijl in een jeugdwedstrijd eerst vaker een vrije worp zal worden gegeven. Bij lichte overtredingen zoals het vaker onbewust de bal met de been of voet raken zal nooit een strafworp worden gegeven, terwijl dit voor licht lichamelijk contact na een aantal keren wel zal gebeuren.

Aanvoerder
Van elke ploeg is één van de spelers aanvoerder. De aanvoeder is herkenbaar aan een duidelijk zichtbare band om 1 van zijn bovenarmen. De aanvoeder stelt zich voor de wedstrijd voor aan de scheidsrechter. De aanvoeder van de thuisspelende partij kiest aan welke kant zijn ploeg in de 1e helft gaat aanvallen. Na afloop tekent hij het wedstrijd-formulier. De aanvoerder is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn ploeggenoten. Als er geen coach aanwezig is geeft hij wissels door aan de scheidsrechter. Als er in de wedstrijd dingen gebeuren die nadelig zijn voor een goede verloop van de wedstrijd mag hij de scheidsrechter hierop aanspreken. Het aanspreken van de scheidsrechter moet rustig en met net taalgebruik gebeuren en hij mag dit niet te vaak doen. Als de tegenstanders 1 of 2 spelers te weinig hebben en er geen coach aanwezig is, geeft hij door welke speler niet mag doelen. Natuurlijk zorgt hij ervoor dat de scheidsrechter na afloop een drankje wordt aangeboden. Als de aanvoerder wordt gewisseld of uit het veld wordt gestuurd wordt er een nieuwe aanvoerder voor de rest van de wedstrijd aangesteld.

Coach
Elke ploeg mag slechts 1 coach hebben. Zijn naam moet op het wedstrijdformulier vermeld staan en hij moet zich voor de wedstrijd aan de scheidsrechter voorstellen. Tijdens de wedstrijd moet hij plaatsnemen op de bank, welke zich ter hoogte van de middenlijn bevind. Vanaf de bank mag hij aanwijzingen geven aan zijn ploeg. Hij mag voor een korte periode de bank verlaten en aan de zijlijn zijn ploeg aanwijzingen geven. Het is de coach niet toegestaan zich met de leiding of met de tegenstanders te bemoeien. Hij geeft aan de scheidsrechter aan dat zijn team een wissel wil plaatsen. Wanneer zijn ploeg 1 of 2 spelers meer heeft dan de tegenpartij geeft hij aan de scheidsrechter door welke spelers niet mogen doelen. Bij jeugdwedstrijden wordt het over het algemeen toegestaan dat er 2 coaches zijn en dat zij de hele wedstrijd vanaf de zijlijn aanwijzigen geven. Officieel mag dit niet.

Wordt vervolgd.

Spelregelboekje per 1 juli 2007
Het nieuwe spelregelboekje treft u hier aan als pdf-bestand, zodat u het kunt downloaden en opslaan. Het spelregelboekje van 2001, alsmede de daarna verschenen herziene versies, komen per 1 juli 2007 te vervallen.

Voor vragen over de spelregels mail naar: info@kvwss.nl.

© Korfbalvereniging WSS, Oude Pekela  |  contactgegevens  |  info@kvwss.nl  |  log in